สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Help Concept hands reaching out to help each other in dark tone

รู้จักเรา

ก่อนจะเป็น “มูลนิธิชัยอนันต์”

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และภาคส่วนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก แต่ในท่ามกลางความเดือดร้อนนั้น เราได้เห็นความเสียสละของกลุ่มคน องค์กร อาสาสมัครจำนวนไม่น้อยที่ออกมาช่วยเหลือผู้อื่น จนประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤติครั้งนั้นมาได้

จากเหตุการณ์นั้น ทำให้เราเห็นความสำคัญของการสนับสนุน ส่งเสริม บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น จนเกิดเป็นแนวคิด Help the Helpers

จาก Help the Helpers สู่ มูลนิธิชัยอนันต์

เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ Help the Helpers ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของการ “สร้างผู้ให้” ในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไร เพื่อให้บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถขยายผลการช่วยเหลือและส่งต่อการให้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

วันนี้หากเราจะสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข คงไม่มีอะไรดีไปกว่า “การให้” ในปีพุทธศักราช 2564 มูลนิธิชัยอนันต์จึงได้เกิดขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริม บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ Vision

สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ Mission

มุ่งสนับสนุนและส่งเสริม บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม อาทิ

  • บุคลากรทางการศึกษา
  • บุคลากรทางการแพทย์
  • ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ
  • กู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา อาสาสมัคร
  • พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนา
  • องค์กรการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์

ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมูลนิธิ

ประธานกรรมการ

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี

ประธานกรรมการ

รองประธานและเหรัญญิก

นางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์

รองประธานและเหรัญญิก

นางสาวอักษราภัค องค์เอี่ยม

นางสาวอักษราภัค องค์เอี่ยม

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวสาธิตา วานิชย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

พาร์ทเนอร์มูลนิธิ