มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

“ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม” เปิดประตูต้อนรับทุกคนให้ได้มีโอกาสสัมผัส “รสแห่งพระธรรม” อย่างเท่าเทียม ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยุวพุทธฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพในการจัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน จนเกิดเป็นความพร้อมด้านสถานที่ ด้านการบริการ และด้านกิจกรรม

แต่ละเดือนจะมีผู้เข้ารับการฝึกสมาธิ อบรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งเด็ก-เยาวชน, นิสิต-นักศึกษา, ครู-อาจารย์, สามเณร, พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อสมาคมและผู้มาปฏิบัติธรรม

“มูลนิธิชัยอนันต์” ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม” มอบข้าวสารเดือนละ 10 กระสอบตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 120 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานครัวของสมาคม และพิจารณามอบต่อเนื่องอันเล็งเห็นประโยชน์ต่อสมาคมและผู้มาปฏิบัติธรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม