มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม ปีที่2

“มูลนิธิชัยอนันต์” นำโดย นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานกรรมการและคณะ ได้เข้าร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
พร้อมมอบข้าวสารให้กับศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี(ศูนย์ 2)
ภายใต้โครงการ “มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ” ปีที่ 2
สนับสนุนข้าวสารเดือนละ 10 กระสอบตลอดทั้งปี 2566 รวมทั้งสิ้น 120 กระสอบ
เพื่อใช้ในกิจการงานครัวของสมาคม อันเล็งเห็นประโยชน์ต่อผู้มาปฏิบัติธรรม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้เยาวชน
และผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม ปีที่2

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิชัยอนันต์มอบมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนภารกิจงานของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี

มูลนิธิชัยอนันต์ร่วมกับพลอากาศโทสุรฤทธิ์ กิจจาทรมอบของงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมกับ พลอากาศโท สุรฤทธิ์ กิจจาทร สนับสนุนรางวัลงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างและปรับปรุงห้องน้ํา โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี