มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างและปรับปรุงห้องน้ํา โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี ถูกสร้างขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงของครูบุญนาค เอมถมยา ครูผู้อุทิศเงินเดือนจากการเป็นครู                     มาซื้อที่ดินและสร้างโรงเรียน เนื่องจากสงสารและห่วงอนาคตเด็กยากจนในพื้นที่ ที่เรียนจบ ป.6 แล้วผู้ปกครองไม่มีกําลังที่จะส่งไปเรียนต่อมัธยมในเมือง ขณะที่ภาครัฐก็ไม่สามารถเปิดโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ได้จึงยื่นขอเปิดโรงเรียนเองเมื่อสิบปีก่อน 

โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น มีฐานะยากจน พ่อแม่แยกทางกัน                รวมไปถึงเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้ได้เรียนหนังสือและพักอาศัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนพักประจําทั้งหมด 68 คน มีครู 5 คน โดยโรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งที่อยู่อาศัย ค่าน้ํา ค่าไฟ                          ค่าของใช้จําเป็นต่างๆ และค่าอาหารของเด็กๆ 3 มื้อ/วัน 

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี
มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา มีห้องน้ำครู และห้องน้ำนักเรียน หลายจุด แต่ละจุดมีสภาพทรุดโทรม น้ำเอ่อล้น สุขภัณฑ์เสียหาย ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ          ไปจนถึงใช้งานไม่ได้เลย โดยต้องรอคอยงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาซ่อมบำรุงไปทีละจุด ส่งผลต่อสุขอนามัยของเด็กๆ และผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน

“มูลนิธิชัยอนันต์” จึงเห็นสมควรให้ “สร้างห้องน้ำครูหลังใหม่ และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนเดิมให้สามารถใช้งานได้ตามสมควร”

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม ปีที่2

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิชัยอนันต์มอบมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนภารกิจงานของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี

มูลนิธิชัยอนันต์ร่วมกับพลอากาศโทสุรฤทธิ์ กิจจาทรมอบของงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมกับ พลอากาศโท สุรฤทธิ์ กิจจาทร สนับสนุนรางวัลงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างและปรับปรุงห้องน้ํา โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี