ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

 มูลนิธิชัยอนันต์ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23 จำนวน 200,000 บาท 
ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สร้างประโยชน์ ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาโรคหัวใจให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
 
มูลนิธิชัยอนันต์ เห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกล่าว
จึงให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ อันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม