สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

ด้วยวัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี มีแผนจัดสร้างห้องน้ํา เพื่อรองรับผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลตามโอกาสต่าง ๆ

แบ่งเป็นห้องน้ําชาย 3 ห้อง ห้องน้ําหญิง 3 ห้อง รวม 6 ห้อง ราคาห้องละ 20,000 บาท

โดยผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพแล้ว 3 ห้อง ยังขาดงบประมาณสําหรับจัดสร้างห้องน้ําอีก 3 ห้อง

 

“มูลนิธิชัยอนันต์” จึงเห็นสมควรให้ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ําวัดหนองชะโด

จำนวน 3 ห้อง เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท

เพื่อให้วัดมีห้องน้ําใช้งานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนงบประมาณต่อเติมส่วนต่าง ๆ 20,000 บาท

รวม 80,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี
สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม ปีที่2

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิชัยอนันต์มอบมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนภารกิจงานของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี

มูลนิธิชัยอนันต์ร่วมกับพลอากาศโทสุรฤทธิ์ กิจจาทรมอบของงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมกับ พลอากาศโท สุรฤทธิ์ กิจจาทร สนับสนุนรางวัลงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างและปรับปรุงห้องน้ํา โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี