โล่เกียรติคุณโครงการ  ” Hug from the Heart ขอบคุณจากใจ เพื่อผู้ป่วยเด็ก “

โล่เกียรติคุณโครงการ  “ Hug from the Heart ขอบคุณจากใจ เพื่อผู้ป่วยเด็ก ” 

มอบโดย: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่มอบ: 8 กันยายน 2565

ตามที่ มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการระดมทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาอย่างดีและกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว 

โดยบัดนี้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้มอบโล่เกียรติคุณโครงการ “ Hug from the Heart ขอบคุณจากใจ เพื่อผู้ป่วยเด็ก ” 

ให้แก่มูลนิธิชัยอนันต์ ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง